Core Syllabus

White Crane Tai Chi

1. Shuang Yang – Frost + Sun
2. Bai He Jian – Straight Sword
3. Bai He Shanzi – Fan
4. Bai He Shuang Shanzi – Twin fan

Chen Tai Chi

1. Chen 18 basic form
2. Lao Jia Yi Lu – Chen 74
3. Dao – Broadsword
4. Lao Jia Er Lu – Chen 42
5. Chen 56 competition form

White Crane Kung Fu*

1. Foundation / basics
2. San Zhan – Three Wars
3. San Zhan Li Ma – Three Wars Strong Stance
4. Bai He Liu Bu Quan – White Crane 6 Stance Form
5. Si Xiao Men – 4 Small Doors
6. San Zhan San – Third San Zhan
7. Shi Zhi – The Cross
8. Lao Hu He Quan – Tiger-Crane Fist
9. Shi San Tai Bao – 13 Wonders
10. Si Men Dao Di – 4 Doors, 5 Elements
11. Tian Di Liang Zhan – Between Heaven + Earth
12. Hu Die Shuang Fei – Twin Butterflies in Flight

Kung Fu Weapons*

1. Staff basics
2. Shaolin Tong Zi Gun (Staff)
3. Qiang (Spear)
4. Da Dao (Big Knife)
5. Hucha (Tiger Fork)
6. Shaolin Bian Dan Fa (Water Carrier)
7. Lohan Gun (Staff)
8. Hu Die Shuang Dao (Twin Butterfly Knives)

*Successful grading required to pass to the next level.